کدهای کوتاه

پنل ها

استفاده از panel برای ایجاد پنل

عنوان پنل

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.

عنوان پنل

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.

عنوان پنل

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.

کدها
[panel]
[heading size="h3" style="underline"]Panel Title[/heading]
Your content here
[/panel]

هشدار
این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد . column نمونهاصلاحات

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید. یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.


پنل پیشرفته

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .

پنل معمولی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .

کدها
[panel style="uk-panel-box-primary"]
[heading size="h3" style="underline uk-panel-title"]Panel Title[/heading]
Your content here
[/panel]

پنل به همراه آیکن

این یک متن نمونه برای این قالب می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.[icon] متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب


پنل پیشرفته

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

پنل معمولی

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

کدها
[panel style="uk-panel-box-primary"]
[heading size="h3" style="underline uk-panel-title"][icon style="icon-envelope-o"/] Panel Title[/heading]
Your content here
[/panel]

نمایش مشخصات شخصی پنل

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید. یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

علی نوری - نویسنده

علی نوری

نویسنده

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .


رویا بهرامی - طراح

رویا بهرامی

طراح

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .


محسن عباسی - سرپرست

محسن عباسی

سرپرست

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .کدها
[person name="George Freeby" title="Head of ICT" avatar="images/demo/avatar/client-1.png"]
  <p>Change will not come if we wait for some other person or some other time</p>
  <br/>
  <div class="uk-text-right">
   [icon_button icon="icon-pinterest" url="#" target="_self"][/icon_button]
   [icon_button icon="icon-linkedin" url="#" target="_self"][/icon_button]
   [icon_button icon="icon-facebook" url="#" target="_self"][/icon_button]
</div>
[/person]

Login